NAUKA W AUSTRALII. Edukacja w Australii. Praca w Australii. Wiza do Australii

Czy student planuj帷y podj望 nauk na studiach w Australii musi zda jakie testy?


W uniwersytetach oraz szko豉ch prowadz帷ych studia zawodowe wymaga si od student闚 bieg貫j znajomo軼i j瞛yka angielskiego. Kandydaci musz mie zdany egzamin ze znajomo軼i tego j瞛yka. Najcz窷ciej uznawanymi testami s TOEFL, IELTS, Cambridge (Proficiency) lub bezpo鈔edni test daj帷y prawo wst瘼u na uczelnie (Direct Entry) organizowany przez o鈔odki nauczania j瞛yka przy uniwersytetach i College'ach. Wielu student闚 decyduje si na podj璚ie intensywnego kursu j瞛yka angielskiego (ELICOS), aby przygotowa si do zdania egzamin闚 w Australii. Dzi瘯i temu mog si zorientowa, jakie umiej皻no軼i potrzebne s do studiowania w tym kraju j瞛yka angielskiego (ELICOS), aby przygotowa si do zdawania egzamin闚 w Australii. Dzi瘯i temu mog si zorientowa, jakie umiej皻no軼i potrzebne s do studiowania w tym kraju.
Nale篡 pami皻a o tym, 瞠 w Australii nie mo積a podj望 studi闚 wy窺zych bez dyplomu szko造 鈔edniej ("A levels") lub ekwiwalentnego.

Czy uzyskane w Australii kwalifikacje s uznawane?


Australia i kraje cz這nkowskie UE s obecnie w trakcie opracowywania polityki wzajemnego uznawania kwalifikacji, co przyniesie szerszy zakres obop鏊nej akceptacji system闚 edukacji i stopni naukowych. Ustalenia tego typu podj皻o ju w innych krajach, a w tym pa雟twach azjatyckich i w USA, dzi瘯i czemu australijskie dyplomy uniwersyteckie s uznawane na skal narodow. Istnieje mo磧iwo嗆 kontynuacji studi闚 przerwanych w Polsce lub podj璚ia studi闚 podyplomowych - praktycznie ka盥y zakres.

Co mo瞠 studiowa student posiadaj帷y wiz turystyczn?


Ka盥y mo瞠 studiowa to, czym si interesuje. Mo積a bra udzia w kursach intensywnej nauki j瞛yka angielskiego, kursach biznesu czy te kursach komputerowych i innych.
Dzieci odwiedzaj帷e Australi mog chodzi podczas swojego pobytu do szko造 podstawowej albo 鈔edniej. Przyj璚ie do szko造, op豉ty za ni s r騜ne w r騜nych szko豉ch.
Posiadacz wizy turystycznej nie posiada prawa do pracy.

Czy wyje盥瘸j帷y do Australii musz podda si badaniom lekarskim?


Wymagane badania lekarskie - Australia. Posiadaj帷y wiz turystyczn nie musz poddawa si badaniom lekarskim i s zwolnieni z bada, je瞠li ich pobyt nie przekracza 4 tygodni. Wszyscy, kt鏎zy pragn sp璠zi w Australii okres przekraczaj帷y 4 tygodnie musz przej嗆 standardowe badania internistyczne oraz badania klatki piersiowej przeprowadzane przez lekarzy Ambasady Australijskiej. LEXIS posiada wykaz plac闚ek medycznych w ca貫j Polsce rekomendowanych przez Ambasad Australii.

Jak powinien si ubezpieczy student wyje盥瘸j帷y do Australii?


Wszyscy studenci ubiegaj帷y si o wiz studenck musz si ubezpieczy, korzystaj帷 z ubezpieczenia Ovesrseas Student Health Cover (OSCH). Ju od 74 A$ za trzymiesi璚zn polis (274 A$ za rok) uzyskasz zwrot wi瘯szo軼i wydatk闚 w szpitalach publicznych, klinikach i plac闚kach specjalistycznych. Ubezpieczenie nie obejmuje koszt闚 us逝g dentystycznych i okulistycznych. Gor帷o polecamy zawarcie dodatkowych um闚 ubezpieczenia obejmuj帷ych podr騜, na pokrycie strat utraconego baga簑, strat zwi您anych z anulowaniem bilet闚 lotniczych i repatriacj. Za  ubezpieczenie LEXIS nie pobiera op豉t zwi您anych z po鈔ednictwem.

Formalno軼i zwi您ane z ubezpieczeniem za豉twisz osobi軼ie lub korespondencyjnie w "LEXIS"
zapraszamy:
Szko豉 J瞛yk闚 Obcych "LEXIS"
00-581 Warszawa, ul Marsza趾owska 2 lok. 6
tel/fax 625 53 86 tel 625 72 98, 622 25 23
 

JAK ZOSTA STUDENTEM SZKOΧ AUSTRALIJSKIEJ?

Za豉twienie wszystkich formalno軼i odbywa si za po鈔ednictwem szko造 "LEXIS"

Jak ubiega si o przydzielenie wizy studenckiej?


Wiza studencka jest przydzielana przez DIMA ( Department of Immigration and Multicultural Affairs).
Wiza studencka jest przydzielana na okres trwania kursu + 1 miesi帷 po jego zako鎍zeniu, jest to wiza wielokrotnego przekraczania granicy.
Wizy studenckie s przyznawane w przypadku ka盥ego kursu, kt鏎y uzyska rz康ow akredytacje na przyjmowanie student闚 zagranicznych (kursy zatwierdzone przez Departament of Education Training and Youth Affair).
Niezale積ie od tego, czy uczysz si angielskiego, czy zdobywasz stopie master je瞠li spe軟iasz wymagania niezb璠ne do uzyskania wizy studenckiej, mo瞠sz w Australii pracowa do 20 godzin tygodniowo.
Do z這瞠nia wniosku o wiz nale篡 za陰czy:
1)
Formularz W 157
2) Potwierdzenie zakwalifikowania si na studia od odpowiedniej szko造 lub uniwersytetu w tym kraju.
3) Op豉ta wizowa 290 A$
4) Badania internistyczne, klatki piersiowej (bez testu na AIDS)

Jak ubiega si o miejsce na wybranym kierunku uczelni australijskiej?


Mimo r騜nic mi璠zy wymogami, jakie stawiaj poszczeg鏊ne uczelnie istniej pewne wymagania standardowe, s to:
- Wype軟ienie formularza zg這szeniowego i jak najdok豉dniejsze odpowiedzenie na zadane w nim pytania.
- Opisanie przebiegu dotychczasowej edukacji: ucze musi przedstawi wszystkie dotychczas uzyskane dyplomy i certyfikaty uko鎍zenia szk馧, a tak瞠 wyniki zdanych egzamin闚. Nale篡 wysy豉 kopie tych dokument闚, je瞠li s one w j瞛yku polskim nale篡 dostarczy t逝maczenie w j瞛yku angielskim sporz康zone przez t逝macza przysi璕貫go.  "LEXIS" zajmuje si tak瞠 takimi t逝maczeniami.

- O鈍iadczenie, napisane przez studenta uzasadniaj帷e wyb鏎 okre郵onej uczelni i kierunku. Jest to szczeg鏊nie wa積e przy staraniu si o przyj璚ie na uczelnie i kierunki ciesz帷e si najwi瘯sz popularno軼i.

- Nale篡 przedstawi dow鏚 potwierdzaj帷y znajomo嗆 j瞛yka angielskiego - wymagana jest zawansowana znajomo嗆 j瞛yka angielskiego ( certyfikaty potwierdzaj帷e zdanie egzamin闚 TOEFL, IELTS albo egzaminu Cambidge - s najlepiej rozpoznawane przez uczelnie Australijskie). Je瞠li dana osoba nie zaliczy豉 takiego testu, b璠zie ona poddana testowi sprawdzaj帷emu poziom j瞛yka angielskiego po przyje寮zie na miejsce. Cz瘰to, w takich wypadkach wymagane jest dodatkowe uczestnictwo w kursach j瞛yka angielskiego. Czas trwania kursu uzale積iony jest od poziomu znajomo軼i j瞛yka. W szkole LEXIS wst瘼nie (w przybli瞠niu) mo積a okre郵i czas trwania kursu przygotowuj帷ego do podj璚ia studi闚.
- Nale篡 przedstawi dokument za鈍iadczaj帷y, i dany student posiada wystarczaj帷e 鈔odki finansowe, aby op豉ci kurs i utrzyma si podczas jego trwania. Wi瘯szo嗆 uczelni nie rozpatruje wniosk闚 o przyj璚ie, je瞠li taki dokument nie zostanie przedstawiony.
Ubieganie si o przyj璚ie na uczelnie powinno si rozpocz望 na 12 miesi璚y przed rozpocz璚iem si kursu - Rok akademicki w Australii zaczyna si w lutym.
Uczelnia mo瞠 przyj望 podanie albo je odrzuci. Je瞠li student zostanie przyj皻y, zostanie wys豉ny do niego list potwierdzaj帷y przyj璚ie go na wybrany kierunek. W li軼ie tym b璠zie zaznaczone, kiedy powinien dokona wp豉ty za kurs i op豉ci odpowiednie ubezpieczenie, a tak瞠 wysoko嗆 pierwszej wp豉ty.
Po wp豉ceniu okre郵onej kwoty na konto "LEXIS" otrzymasz za po鈔ednictwem naszej szko造:
- Potwierdzenie przyj璚ia na kurs i kod swojego promotora.
- Dok豉dn nazw i kod kursu
- Dok豉dne daty jego rozpocz璚ia i zako鎍zenia
- Za鈍iadczenie posiadania wymaganego ubezpieczenia
- Formaln deklaracje potwierdzaj帷 przyj璚ie na kurs w okre郵onej uczelni (CoE)

Ponadto student za陰cza: (kopie) dyplom uko鎍zonej szko造 + inne certyfikaty dot. kwalifikacji i edukacji, za鈍iadczenie z banku o posiadanych 鈔odkach z, z kt鏎ych finansowany ma by wyjazd (1000 AUD/ miesi帷 pobytu), referencje pracodawcy / uczelni - je郵i to mo磧iwe, list motywacyjny do Ambasady Australii - Chc studiowa/ uczy si w Australii poniewa ...  Dokumenty te mog by za陰czone w j瞛yku polskim lub w j. angielskim. 

Z tymi dokumentami student powinien si uda na rozmow do Wydzia逝 Emigracyjnego Ambasady Australijskiej lub zleci LEXIS za豉twienie wszelkich formalno軼i - nie ma 瘸dnych dodatkowych koszt闚. Na podstawie  dokument闚 jest przyznawana wiza studencka.

Student przy sk豉daniu swoich dokument闚 w wydziale emigracyjnym musi ui軼i op豉t manipulacyjn 285 $ AUD, kt鏎a nie podlega zwrotowi.

Wiza studencka jest wa積a tylko w okresie trwania kursu, student musi opu軼i Australi po jego zako鎍zeniu.

Co nale篡 zrobi, aby uzyska pozwolenie na prac w Australii?
Studenci b璠 mogli stara si o zezwolenie na prac dopiero po przyje寮zie do Australii i przyst徙ieniu do kursu. Trzeba przedstawi za鈍iadczenie, i jest si uczestnikiem kursu,
Op豉ta manipulacyjna za zezwolenie wynosi oko這 50.00 $ AUD.

Pozwolenie na prac uprawnia student闚 do pracy 20 godzin tygodniowo podczas trwania kursu j瞛ykowego lub studi闚. Mo積a pracowa w pe軟ym wymiarze godzin w okresach wakacyjnych i przerw 鈍i徠ecznych.

CZYM NALE玆 KIEROWA SI PRZY WYBORZE UCZELNI W AUSTRALII?


Przy wyborze uczelni i kursu nie nale篡 kierowa si tylko presti瞠m danej uczelni.
Uczelnie presti穎we stawiaj z regu造 bardzo wysokie wymagania wobec student闚, przez co trudno si do nich dosta. Nale篡 dok豉dnie sprecyzowa swoje oczekiwania co do przedmiotu, kt鏎y chce si studiowa. Niekt鏎e uczelnie proponuj podobne do siebie kursy, kt鏎e na poz鏎 wydaj si takie same, jednak w rzeczywisto軼i programy s zr騜nicowane. Nale篡 zatem dok豉dnie zaznajomi si z tre軼i program闚.

Nale篡 zaznajomi si z programem kurs闚 i zastanowi si czy spe軟iamy wymagania stawiane przez uczelnie, kt鏎e je oferuj.

Nale篡 tak瞠 wzi望 pod uwag swoje mo磧iwo軼i finansowe i lokalizacj danej uczelni
Uczelnie w du篡ch miastach s dro窺ze ni uczelnie poza miastem, to samo odnosi si do koszt闚 utrzymania.

Lokalizacja uniwersytetu. Przy wyborze uczelni nale篡 zwr鏂i uwag na klimat regionu w jakim si ona znajduj pami皻aj帷 o tym, 瞠 klimat poszczeg鏊nych region闚 w Australii jest bardzo zr騜nicowany.

Je瞠li podj掖e decyzje o nauce w Australii. Zg這 si do szko造 "LEXIS", a my pomo瞠my Ci wybra odpowiedni dla Ciebie uczelni, bior帷 pod uwag twoje predyspozycje, zdobyte wcze郾iej wykszta販enie i kwalifikacje.

PROMOTOR
Ka盥y ucze studiuj帷y w Australii ma przydzielonego przez DIMA (Department of Immigration and Multicultural Affairs) promotora, kt鏎y sprawuje opiek nad studentem pomagaj帷 mu w za豉twianiu wszystkich formalno軼i administracyjnych i czuwa nad przebiegiem jego edukacji. Ka盥y student ma swojego w豉snego promotora, kt鏎emu podlega na co najmniej okres jednego roku. Je瞠li student z jakich powod闚 chc zmieni promotora mo瞠 wyst徙i z wnioskiem do DIMA. Je瞠li wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to po uiszczeniu op豉ty = 120. 00 $ AUD promotor zostaje zmieniony.

Jak wygl康a system edukacyjny w Australii?

System szkolnictwa Australijskiego nale篡 do najlepiej zorganizowanych na ca造m 鈍iecie. Jest on oparty na 軼is貫j kontroli uczelni ka盥ego stopnia pocz患szy od szk馧 podstawowych a sko鎍zywszy na uniwersytetach.
Wszystkie uczelnie, szko造 i college, z kt鏎ymi wsp馧pracuje LEXIS, oferuj帷e kursy zagranicznym studentom s akredytowane przez Australijskie Ministerstwo O鈍iaty, co 鈍iadczy o ich wysokich standardach nauczania i organizacji.
System edukacyjny opiera si na czterech poziomach: Szko造 podstawowa, szko造 鈔ednie, college zawodowe i technika, Uniwersytety.

1. Szko造 podstawowe w Australii


- 7 lat - Zachodnia Australia, Po逝dniowa Australia, Queensland i rejony P馧nocne Australii.
- 5 lat - Nowa Po逝dniowa Walia, Viktoria, Tasmania, i rejon sto貫czny Australii

Wiek dzieci ucz帷ych si w poszczeg鏊nych klasach jest mniej wi璚ej taki sam. Ka盥a klasa ma jednego nauczyciela, kt鏎y uczy wszystkich przedmiot闚. Uczniowie maj帷y problemy w nauce powtarzaj rok, a uczniowie, kt鏎zy wyprzedzaj pozosta造ch s przenoszeni do klasy wy瞠j - Decyzja o tym nale篡 do nauczyciela.

2. Szko造 鈔ednie w Australii


- odpowiednio 5 i 7 lat
30 % uczni闚 ucz帷ych si w szko豉ch 鈔ednich uczy si w szko豉ch prywatnych. S to z regu造 szko造 jakiej okre郵onej formacji religijnej. Najbardziej popularne to Szko造 Katolickie i Anglika雟kie, ale w豉軼iwie w Australii, jako 瞠 jest to kraj bardzo zr騜nicowany pod wzgl璠em kulturowym, mo積a znale潭 szko喚 ka盥ej formacji religijnej. Wi瘯szo嗆 prywatnych szk馧 鈔ednich jest podzielona na szko造 瞠雟kie i m瘰kie, natomiast publiczne szko造 鈔ednie w Australii s koedukacyjne.
Podczas pierwszych lat nauki w szkole 鈔edniej studenci ucz si przedmiot闚 obowi您kowych takich jak:. j瞛yk angielski, matematyka, nauki przyrodnicze i wychowanie fizyczne.
Uczniowie mog wedle swoich zainteresowa wybiera pozosta貫 przedmioty np.: j瞛yki obce, sztuka, muzyka, historia, komputery, przedmioty techniczne itd.
Podczas dalszych lat nauki studenci s zach璚ani do specjalizacji w wybranych przez siebie kierunkach.

Studenci zagraniczni przyje盥瘸j帷y do Australii aby uczy si w tamtejszych szko豉ch 鈔ednich s zakwalifikowani do, odpowiedniej klasy na podstawie testu sprawdzaj帷ego ich wiadomo軼i.

Ostatnie 2 lata nauki w szkole 鈔edniej s latami przygotowuj帷ymi do nauki na wy窺zych uczelniach. S to tak zwane, lata immatrykulacyjne.
Studenci zagraniczni i australijscy na zako鎍zenie szko造 鈔edniej otrzymuj dyplom jej uko鎍zenia i na podstawie tego dyplomu mog si stara o przyj璚ie na studia wy窺ze.
Dyplom ten jest odpowiednikiem polskiego 鈍iadectwa maturalnego i w r騜nych regionach Australii ma r騜n nazw:
W Okr璕u Sto貫cznym Australii - Year 12 Certificate (ACT)
W Nowej Po逝dniowej Walii - Certificate (HSC)
W Okr璕u P馧nocnym - Senior Secondary Studies Certificate (SSSC)
W Queensland - Queensland Senior Certificate (QSC)
W Po逝dniowej Australii: South Australian Certificate of Education (SACE)
W Tasmanii: Tasmanian Certificate of Education (TCE)
W Viktorii: Victorian Certificate of Education (VCE)
W Zachodniej Australii: Certificate of Secondary Education (CSE)

Studenci powinni wiedzie, 瞠 uzyskanie takiego dyplomu nie gwarantuje dostania si na wy窺z uczelni. Jednak uczniowie z zagranicy, ko鎍z帷y szko喚 鈔edni w Australii b璠 startowa z o wiele lepszej pozycji przy ubieganiu si o przyj璚ie na tamtejsze uniwersytety ni studenci, kt鏎zy ko鎍zyli szko喚 鈔edni w swoim kraju.

3. College w Australii - zawodowe i technika TAFE


Uczniowie, kt鏎zy uko鎍zyli szko喚 鈔edni przed wst徙ieniem na uniwersytet mog podj望 nauk w collegu zawodowym. Nauka w takim collegu w spos鏏 praktyczny przygotowuje student闚 do podj璚ia pracy w wybranym przez siebie zawodzie, a uko鎍zenie go u豉twia dostanie si na wy窺ze uczelnie. Wiele colleg闚 wsp馧pracuje z uniwersytetami.
W collegach nauczycielami s pracownicy zak豉d闚 przemys這wych, kt鏎zy dziel si swoim do鈍iadczeniem zawodowym z uczniami. Po uko鎍zeniu collegu mo積a podj望 nauk uzupe軟iaj帷 na uniwersytecie. Certyfikaty, kt鏎e mo積a uzyska po sko鎍zeniu collegu to:

- Dyplom uko鎍zenia collegu ( 2 lata nauki w pe軟ym wymiarze godzin)
- Dyplom Advanced ( 6 miesi璚y nauki w niepe軟ym wymiarze godzin)

Certyfikaty te mo積a r闚nie uzyska podczas nauki na uniwersytecie.

System oceniania w szkolnictwie australijskim


W Australii wyst瘼uj dwa systemy oceniania:
1. System ALFA, opary na alfabecie A-jest ocen najwy窺z, mog tak瞠 wyst瘼owa plusy i minusy

2. System Opisowy
- HD - (higher distinction) - ocena bardzo dobra
- D - dobra
- C - (credit) - dostateczna
- P - (pass) - niedostateczna
W systemie opisowym tak瞠 wyst瘼uj plusy i minusy

4. Uniwersytety w Australii


Przewa瘸j帷a wi瘯szo嗆 uniwersytet闚 w Australii to uniwersytety pa雟twowe i publiczne.
Istnieje jednak tak瞠 niewielka liczba uniwersytet闚 prywatnych.
Na Uniwersytetach mo積a zdoby nast瘼uj帷e tytu造 naukowe i certyfikaty:
- Dyplom (Diploma)- mo積a go r闚nie zdoby podczas nauki w collegu zawodowym (2 lata nauki w pe軟ym wymiarze godzin
- Dyplom pierwszego stopnia (Bachelor Degree) - zdobycie tego tytu逝 zajmuje minimalnie 4 lata studi闚- jest to tytu odpowiadaj帷y tytu這wi magistra

Potem mo積a kontynuowa nauk na studiach podyplomowych, po zaliczeniu 1 semestru nauki w pe軟ym wymiarze godzin zdobywamy Certyfikat za鈍iadczaj帷y o ich uko鎍zeniu (Postgraduate Certificate)

Aby uzyska Dyplom studi闚 podyplomowych (Postgraduate Diploma) nale篡 uko鎍zy dwa semestry kursu w pe軟ym wymiarze godzin.

- Master Degree - zdobycie tego tytu逝 zajmuje minimalnie 3 lata nauki.

Osoby, kt鏎e zdoby造 ten tytu, jak r闚nie i ci, kt鏎zy z wyr騜nieniem sko鎍zyli studia magisterskie mog kontynuowa nauk na studiach doktoranckich (Doctorate), kt鏎ych zako鎍zenie zostaje ukoronowane nadaniem studentowi tytu逝 Doktora.

Studenci z poza granic Australii mog zosta przyj璚i na tamtejsze uniwersytety r闚nie na podstawie osi庵ni耩 i tytu堯w naukowych zdobytych w swoim kraju, nie jest to jednak regu陰, gdy ka盥y uniwersytet stawia inne wymagania.

Ka盥y, kto pragnie studiowa w szkole australijskiej powinien prezentowa wysoki poziom znajomo軼i j瞛yka angielskiego. Student powinien przedstawi dokument zdania egzaminu, kt鏎y potwierdza t znajomo嗆. Najlepiej rozpoznawanymi certyfikatami s: Certyfikat Cambridge, TOEFL, IELTS. Je瞠li kto nie zaliczy takiego kursu b璠zie musia napisa egzamin z j瞛yka angielskiego po przyje寮zie do Australii. Je瞠li znajomo嗆 j瞛yka angielskiego b璠zie ni窺za ni wymagana, dodatkowo trzeba uczestniczy w kursach j瞛ykowych.

Studenci z oko這 45 pa雟tw 鈍iata przyje盥瘸j do Australii, aby uczy si tam j瞛yka angielskiego w centrach intensywnej nauki j瞛yka angielskiego ALICOS, kt鏎e s造n z wysokich standard闚 nauczania na ca造m 鈍iecie.

KURSY INTENSYWNEJ NAUKI J佖YKA ANGIELSKIEGO W ELICOS
(English Language Intensive Courses for Overseas Students)

Wiele os鏏 wybiera Australi na miejsce swojej nauki j瞛yka angielskiego gdy:
- Koszty kurs闚 i utrzymania w Australii s o wiele ni窺ze ni w Anglii czy w Ameryce
- Student podczas nauki angielskiego mo瞠 pracowa
- Kursy w ELICOS s prowadzone w spos鏏 bardzo profesjonalny, przez do鈍iadczonych nauczycieli
- Studenci uczestnicz帷y w kursach maj mo磧iwo嗆 podr騜owania i zwiedzania tego pi瘯nego kraju jakim jest Australia.
- Australia jest krajem bardzo bezpiecznym i demokratycznym, w pe軟ym tego s這wa znaczeniu. Jest to kraj, w kt鏎ym miesza si wiele r騜nych kultur i religii, zatem jej mieszka鎍y s bardzo tolerancyjni, przyja幡i i otwarci.

ELICOS ASSOCIATION

Organizacja ta zrzesza ponad 100 szk馧 rozmieszczonych na obszarze ca貫j Australii. Studenci mog uczy si angielskiego i r闚nocze郾ie podr騜owa po Australii.
W szko豉ch tych przeprowadzane s kursy o wszystkich poziomach trudno軼i zaczynaj帷 od kurs闚 podstawowych a ko鎍z帷 na kursach bardzo zaawansowanych.

MI犵ZYNARODOWE TESTY J佖YKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZANE W ELICOS

IELTS (International English Language Testing System) Australia


Jest to standardowy egzamin dla student闚 pragn帷ych podj望 nauk w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii czy Anglii. IELTS sprawdza poziom j瞛ykowy kandydat, jest to egzamin, kt鏎y sk豉da si z czterech cz窷ci: pisemnej, ustnej, s逝chania ze zrozumieniem i czytania. Test ten przeprowadzany jest w dw鏂h wersjach.
IELTS dla student闚 pragn帷ych studiowa na wy窺zych uczelniach
IELTS dla uczni闚 pragn帷ych kontynuowa lub rozpocz望 edukacje w szko豉ch 鈔ednich
CAMBRIDGE - egzaminy na czterech poziomach

PET (Preliminary English Test) - sk豉da si z czterech cz窷ci pisania, czytania, s逝chania i kr鏒kiej cz窷ci ustnej, jest to egzamin sprawdzaj帷y podstawow znajomo嗆 angielskiego niezb璠n do porozumiewania si w podstawowych sytuacjach dnia codziennego i w pracy.

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
CERTIFICATE OF ADVANCED ENGLISH
CERTIFICATE OF ENGLISH PROFIICIENCY

Egzaminy te sk豉daj si z pi璚iu cz窷ci

- czytanie - 1 godzina
- angielski praktyczny - 2 godziny
- wypracowanie - 90 minut
- s逝chanie - 30-40 minut
- rozmowa - 15-20 minut

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - trzy poziomy od podstawowego BEC 1
do zaawansowanego BEC3

`TOEFL
Zdany egzamin TOEFL jest najlepiej rozpoznawany przez wy窺ze szko造, w kt鏎ych j瞛ykiem wyk豉dowym jest angielski, egzamin ten przeprowadzony jest komputerowo, sk豉da si z nast瘼uj帷ych cz窷ci:
- czytanie
- pisanie eseju
- s逝chanie

Opis uniwersytet闚 bior帷ych udzia w programie stypendialnym - turystyka i hotelarstwo (nauka za darmo)