SEFIC Kursy i egzaminy LCCI Warszawa  

International
Qualifications
from EDI

SEFIC Kursy języka angielskiego przygotowujące do ustnego egzaminu biznesowego LCCI w Warszawie

SEFIC - Spoken English for Industry and CommerceSEFIC LCCI Warszawa kursy angielskiego egzaminy z certyfikatem

 

Język: angielski
Poziom: A1, A2, B1, B2, C1
Nazwa egzaminu: LCCI

 

Egzamin jest skierowany do osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności komunikowania się w środowisku biznesowym. Spośród przykładowych sytuacji biznesowych można wymienić negocjacje, zebrania, prezentacje, obsługa klienta czy  dyskusje.

SEFIC jest egzaminem przeprowadzanym na pięciu poziomach zaawansowania:

1. SEFIC - Spoken English for Industry and Commerce - poziom Preliminary (A1)
2. SEFIC - Spoken English for Industry and Commerce - poziom 1 (A2)
3. SEFIC - Spoken English for Industry and Commerce - poziom 2 (B1)
4. SEFIC - Spoken English for Industry and Commerce - poziom 3 (B2)
5. SEFIC - Spoken English for Industry and Commerce - poziom 4 (C1)


SEFIC - Spoken English for Industry and Commerce - poziom Preliminary (A1)

 

Na poziomie Preliminary kandydat rozwija się pod kątem mowy oraz rozumienia wydawanych mu poleceń w języku angielskim. Jest w stanie zrozumieć podstawowe informacje bądź polecenia wypowiedziane w kontekście biznesowym, a także jest w stanie poprawnie na nie zareagować. Kandydat tworzy nieskomplikowane wypowiedzi, które są wystarczająco precyzyjne i jasne dla odbiorcy.

Na tym poziomie kandydat powinien posługiwać się powszechnymi słowami i frazami w kontekście biznesowym, powinien poprawnie interpretować podstawowe polecenia i instrukcje, a także powinien umieć pracować z datami i liczbami, obsłużyć podstawową komunikację telefoniczną oraz dokonać rezerwacji czy umówić spotkanie.

Egzamin na poziomie Preliminary składa się z czterech części i trwa około 20 minut.

Część A Jest to ogólna rozmowa związana z życiorysem kandydata, jego zainteresowaniami i pracą. W tej części sprawdzana jest znajomość języka ogólnego osoby egzaminowanej, odpowiadająca poziomowi zdawanego egzaminu.

Część B W tej części kandydat będzie egzaminowany pod kątem zrozumienia zadań przydzielonych mu przez egzaminatora. Zadaniem kandydata będzie zareagowanie na proste instrukcje jak i polecenia związane ze środowiskiem pracy. Niektóre pytania w tej części mogą być związane z zestawami egzaminacyjnymi zawierającymi diagramy bądź terminarze.

Część C W tej części kandydat dostaje do opisania obrazek w kontekście biznesowym. Dodatkowo osobie egzaminowej zostanie zadanych kilka pytań związanych z pierwszy raz widzianym obrazkiem. Ta część polega na sprawdzeniu słownictwa kandydata.

Część D W tej części egzaminator przeprowadzi z kandydatem krótki dialog nawiązujący do widzianego obrazka i nawiązujący do kontekstu biznesowego z poprzedniej części. Osoba egzaminowana może wspomagać się kartką z notatkami, którą dostanie od egzaminatora.

 

SEFIC - Spoken English for Industry and Commerce - poziom 1 (A2)

 

Na poziomie pierwszym kandydat rozumie nieskomplikowane, powszechne frazy i słowa wypowiedziane w kontekście pracy zawodowej, a także jest w stanie poprawnie na nie zareagować. Kandydat tworzy również nieskomplikowane wypowiedzi, które są wystarczająco precyzyjne i jasne dla odbiorcy.

Na tym poziomie kandydat powinien posługiwać się powszechnymi słowami i frazami w kontekście biznesowym z odpowiednią płynnością wypowiedzi, powinien być wstanie wziąć udział w dyskusji i wyrazić własną opinię na dany temat. Co więcej, kandydat powinien umieć opisać daną firmę oraz jej produkty, przeprowadzić prezentację na dany temat w oparciu o prosty schemat. Na poziomie pierwszym kandydat powinien również wymienić bardziej szczegółowe informacje oraz pogłębić nawiązany kontakt, powinien również potwierdzić bądź zmienić szczegóły spotkania.

Egzamin na poziomie pierwszym składa się z pięciu części i trwa około 25 minut.

Część A Jest to ogólna rozmowa związana z życiorysem kandydata, jego zainteresowaniami i pracą. W tej części sprawdzana jest znajomość języka ogólnego osoby egzaminowanej, odpowiadająca poziomowi zdawanego egzaminu.

Część B W tej części kandydat będzie egzaminowany pod kątem zrozumienia zadań przydzielonych mu przez egzaminatora. Zadaniem kandydata będzie zareagowanie na proste instrukcje jak i polecenia związane ze środowiskiem pracy. Całość będzie miał na celu sprawdzenie poziomu językowego kandydata na poziomie pierwszym (A2), pojawią się więc bardziej skomplikowane struktury i koncepcje. Niektóre pytania w tej części mogą być związane z zestawami egzaminacyjnymi zawierającymi diagramy bądź terminarze.

Część C W tej części zadaniem kandydata będzie dostarczenie osobie egzaminującej informacji na temat jego aktualnego miejsca pracy. W przypadku osób niezatrudnionych egzaminator przedstawi kandydatowi obrazek z postaciami, z którego osoba egzaminowa wybiera sobie jedną postać a następnie jej zadaniem jest opisanie wybranej postaci pod kątem miejsca pracy i stanowiska.

Część D W tej części kandydat dostaje do opisania obrazek w kontekście biznesowym. Dodatkowo osobie egzaminowej zostanie zadanych kilka pytań związanych z pierwszy raz widzianym obrazkiem. Ta część polega na sprawdzeniu słownictwa kandydata.

Część E W tej części zadaniem kandydata będzie odegranie roli w oparciu o sytuację z obrazka z poprzedniej sekcji. Rozmowa będzie miała charakter bardziej otwartej niż na poziomie Preliminary. Kandydat powinien wykazać się umiejętnością nawiązania prostego dialogu. Osoba egzaminowana może wspomagać się kartką z notatkami z zarysem zadania, którą dostanie od egzaminatora.

 

SEFIC - Spoken English for Industry and Commerce - poziom 2 (B1)

 

Na poziomie drugim kandydat wykazuje się pewnym zaawansowaniem w rozumienie angielskiego biznesowego oraz umiejętnością posługiwania się nim w sytuacjach zawodowych, zarówno w mówieniu jak i słuchaniu.

Na tym poziomie kandydat powinien swobodnie posługiwać się słownictwem biznesowym oraz poprawnie stosować gramatykę, prezentować swoje pomysły, formułować bardziej złożone polecenia, być w stanie uczestniczyć w rozmowie o pracę, dyskusji czy spotkaniu biznesowym. Kandydat powinien również rozumieć komunikaty w kontekście sytuacji związanym z życiem zawodowym na poziomie codziennej komunikacji, umieć łączyć dane frazy oraz struktury językowe w celu opisania wydarzeń związanych z biznesem. Do umiejętności posiadanych na tym poziomie należy umiejętność przeprowadzenia prezentacji na podstawie bardziej skomplikowanego schematu a także interpretacja informacji biznesowych i nawiązanie komunikacji z klientem w dziale obsługi.

Egzamin na poziomie drugim składa się z pięciu części i trwa około 30 minut.

Część A Jest to ogólna rozmowa związana z życiorysem kandydata oraz tematami związanymi z pracą.

Część B W tej części kandydat otrzymuje ciąg ilustracji obrazujących pewien problem. Ocenie podlega umiejętność łączenia  wydarzeń oraz dobranie odpowiednich czasów oraz przysłówków.

Część C W tej części zadaniem kandydat będzie egzaminowany pod kątem słuchania oraz umiejętności analizy danych. Kandydat będzie miał przed sobą dane w formie mapy bądź diagramu opartych na sytuacji biznesowej i jednocześnie będzie odsłuchiwał nagrania. Kolejno zadawane przez egzaminatora pytania mają na celu ocenę zrozumienia informacji z nagrania oraz odpowiednie ich zastosowanie w otrzymanym zadaniu. Ostatnie pytanie będzie nawiązywało do diagramu bądź mapy i będzie oceniało umiejętności kandydata w kwestii obierania kierunku do osiągnięcia celu.

Część D W tej części kandydat dostaje do przeczytania tekst (ogłoszenie bądź zawiadomienie) i jego zadaniem będzie udzielenie odpowiedzi na pytania związane z przeczytanym fragmentem tekstu.

Część E W tej części egzaminator inicjuje rozmowę z kandydatem nawiązującą do dokumentów z poprzedniej sekcji. Ocenie podlega umiejętność wyrażanie przez kandydata własnych opinii, preferencji, zgody bądź różnicy zdań a także umiejętność dokonania oceny.

 

 

SEFIC - Spoken English for Industry and Commerce - poziom 3 (B2)

 

 

Na poziomie trzecim kandydat wykazuje się zaawansowaniem w rozumienie angielskiego biznesowego oraz umiejętnością posługiwania się nim w sytuacjach zawodowych, zarówno w mówieniu jak i słuchaniu.

Na tym poziomie kandydat powinien swobodnie posługiwać się słownictwem biznesowym oraz poprawnie stosować gramatykę, stosować odpowiedni rejestr wypowiedzi. Kandydat powinien brać udział w formalnych jak i nieformalnych spotkaniach biznesowych, negocjacjach oraz zebraniach. Nie powinien mieć problemu ze swobodnym porozumieniem się w rozmowach z dostawcami i klientami, a także powinien rozumieć sprawozdania biznesowe.

Egzamin na poziomie trzecim składa się z pięciu części i trwa około 30 minut.

Część A Jest to ogólna rozmowa nawiązująca do tematów związanymi z pracą. W tej części kandydat będzie musiał wykazać się płynnością wypowiedzi.

Część B W tej części kandydat będzie sprawdzany pod kątem zrozumienie przeczytanego tekstu, który będzie oparty na życiorysie, informacjach bądź rzeczywistością związanymi z pracą. Kandydat będzie miała chwilę na zapoznanie się z tekstem a następnie zostanie poproszony o odpowiedzenie na kilka pytań. W tej części sprawdzane będzie zrozumienie kluczowego słownictwa oraz wprowadzenie scenariusza sytuacji biznesowej.

Część C W tej części zadaniem kandydat będzie egzaminowany pod kątem słuchania. Osoba egzaminowa dostanie do wysłuchania dialog  oparty na scenariuszy wprowadzonym w poprzedniej sekcji a następnie zostanie poproszona o krótkie przedstawienie głównych elementów wysłuchanej rozmowy, zaproponowanie rozwiązania bądź zaprezentowanie przykładowego zakończenia wysłuchanej konwersacji.

Część D W tej części kandydat dostaje do przeczytania tekst (korespondencje handlowy, list handlowy bądź sprawozdanie), będący rozwinięciem scenariusza z części B oraz C. Następnie kandydat zostanie poproszony o streszczenie przeczytanego tekstu oraz o wytłumaczenie wybranych przez egzaminatora wyrażeń.

Część E W tej części kandydat będzie miał za zadanie odegrać rolę nawiązującą scenariuszem do poprzednich części. Zadaniem Osoby egzaminowej będzie wzięcie udziału w dyskusji oraz negocjacjach dotyczących kwestii biznesowej poruszonej w części D.

 

SEFIC - Spoken English for Industry and Commerce - poziom 4 (C1)

 

Na poziomie czwartym kandydat wykazuje pełne zrozumienie języka angielskiego biznesowego, swobodnie się nim posługuje zarówno w mowie jak i słuchaniu w różnych sytuacjach biznesowych.

Na tym poziomie kandydat powinien wykazać się swobodą oraz spontanicznością w rozmowach towarzyskich, zawodowych oraz niespodziewanych, zachowując przy tym odpowiedni styli rejestr językowy. Kandydat powinien rozumieć większość przekazów o tematyce biznesowej, powinien umieć przedstawić przejrzysty i zarazem szczegółowy opis złożonych tematów, wykazując się przy tym odpowiednią organizacją oraz pomysłowością. Powinien w pełni brać udział w seminariach i konferencjach.

Egzamin na poziomie czwartym składa się z czterech części i trwa około 40 minut.

Część A Jest to ogólna rozmowa nawiązująca do tematów związanymi z biznesem jak i życiorysem kandydata. Na podstawie tej rozmowy egzaminator ocenia wykorzystanie przez osobę egzaminowaną szerokiego zasobu słownictwa związanego z tematami znanymi jak i nieznanymi.

Część B W tej części kandydat będzie zobowiązany przedstawić dowolny temat biznesowy uprzednio przez siebie przygotowany. Na początku kandydat przedkłada egzaminatorowi konspekt na około 200 słów. Następnie egzaminator zada pytania, na które kandydat powinien odpowiedzieć w sposób pełny, podając przykłady bądź wyjaśnienia jeśli będzie to konieczne.

Część C W tej części zadaniem kandydat będzie egzaminowany pod kątem słuchania. Kandydat wysłucha raz dialogu, z którego będzie mógł robić notatki, a następnie jego zadaniem będzie streszczenie usłyszanego fragmentu egzaminatorowi. W dalszej części kandydat zostanie poproszony o przedstawienie przykładowego rozwiązania problematycznej sytuacji z nagrania.

Część D W tej części kandydat dostaje do przeczytania tekst złożony z dwóch lub większej liczby źródeł (przykładowo: sprawozdanie + wykresy, diagramy, tabele). Zadaniem kandydata będzie odpowiedzenie na kilka pytań egzaminatora sprawdzających jego umiejętność zrozumienia oraz dedukcji. Temat tego zadania będzie inny niż w części C.


 

Powrót do poprzedniej strony

 

Zgłoś swoją kandydaturę do kursu - tu --> Szkole Języków Obcych - LEXIS