Odkryj świat angielskiego! English Discoveries Online
 OPIS      English version  do strony  LEXIS
CZYM JEST ENGLISH DISCOVERIES ONLINE?
Cele
Dla uczniów
Dla nauczycieli
CZYM SĄ KURSY ENGLISH DISCOVERIES ONLINE?
Poziomy
Jednostki lekcyjne
Metodologia
JAKIE WSPARCIE ZAPEWNIA UCZNIOWI ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ?
Ogólne materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do kursów
SKĄD WIEM, KTÓRY KURS JEST DLA MNIE ODPOWIEDNI?
CZYM JEST KLUB UŻYTKOWNIKÓW ENGLISH DISCOVERIES ONLINE?
JAKIE SĄ RELACJE POMIĘDZY ENGLISH DISCOVERIES ONLINE A STANDARDOWYMI EGZAMINAMI EFL?
ENGLISH DISCOVERIES ONLINE - PRZEGLĄD POZIOMÓW
Podstawowy
Średnio zaawansowany
Zaawansowany
TABELA RELACJI
English Discoveries Online

            INNE PRODUKTY  INNE PRODUKTY

       
           Hotelier     English+ KiD         Adventures    

Czym jest English Discoveries Online?

English Discoveries Online jest wszechstronnym programem do nauki języka angielskiego, który łączy internetową technogię multimedialną a z najnowszymi metodami nauczania, aby zaoferować kursy, ćwiczenia i możliwości, które zapewnią każdemu sukces w nauce języka.

Cele

 English Discoveries Online skupia się głównie na używaniu języka angielskiego jako środka  międzynarodowej komunikacji w 21 wieku.

 • Poprawienie ogólnej biegłości w języku angielskim
 • Rozwijanie umiejętności czytania i pisania po angielsku

Dla uczniów

 • kursy indywidualne
 • test określający zaawansowanie
 • klub użytkowników

Dla nauczycieli

 • Rozbudowany system monitorowania postępów uczniów w nauce
 • Szczegółowy przewodnik dla nauczyciela
 • Podręczniki dla użytkowników
 • Szkolenia
 • Tabelę porównującą relacje pomiędzy English Discoveries Online a standardowymi międzynarodowymi egzaminami EFL (English as a Foreign Language)

powrót do początku

Czym są kursy English Discoveries Online?
Program składa się z 3 poziomów (podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany), z których każdy podzielony jest na na 3 kursy (podstawowy 1, 2, 3, itd.)  co daje 9 osobnych kursów.

Poziomy

 • Podstawowy
 • Średnio zaawansowany
 • Zaawansowany 

Units
Każdy kurs składa się z 8 tematycznych jednostek lekcyjnych, które koncentrują się na obszarach ogólnego zainteresowania.
W ramach każdej jednostki lekcyjnej rozwijana jest sprawność:

 • Słuchania
 • Czytania
 • Mówienia
 • Znajomość gramatyki

Podsumowując kurs zapewnia ponad 800 godzin nauki.
Kliknij tutaj aby uzyskać bardziej szczegółowy opis kursów.

Metodologia
Są trzy sposoby pracy w ramach kursów English Discoveries Online.


W  sekcji Explore (Odkrywaj) uczeń zapoznaje się z  materiałami językowymi. Zróżnicowane rodzaje multimediów zostały użyte aby ożywić  język i zaprezentować go w sytuacjach z życia codziennego. 

·        W dziale  Reading (Czytanie) uczeń ma kontakt z różnymi rodzajami tekstów, odzwierciedlających poziomem te, z którymi może spotkać się na co dzień.

·     Materiały w dziale   Listening  (Słuchanie) zawierają przykłady zaczerpnięte ze środków przekazu masowego, np. z telewizji,  radia lub automatycznej sekretarki.

·      W dziale Speaking (Mówienie) można posłuchać dialogów z towarzyszącymi animacjami i poprawić wymowę używając technologii rozpoznawania mowy; program 'słucha' ucznia i ocenia jego wymowę.

·        W dziale Grammar (Gramatyka) zagadnienie gramatyczne jest prezentowane w kontekście przy pomocy animacji.

W sekcji Practice (Przećwicz) można powtórzyć i przećwiczyć materiał, który został zaprezentowany w dziale Explore.

W dziale Test oceniana jest biegłość ucznia w każdym z obszarów (czytanie, słuchanie, mówienie, gramatyka).

powrót do początku

Jakie wsparcie zapewnia uczniowi English Discoveries Online?

Kursy English Discoveries Online posiadają zestaw elementów dostępnych w trybie online zaprojektowanych tak, aby zapewnić użytkownikom pomoc, której potrzebują aby  samodzielnie i efektywnie uzyskać dobre rezultaty w nauce. Dodatkowo z ogólnych materiałów pomocniczych można skorzystać klikając ikony wyświetlające się na ekranie.

Ogólne materiały pomocnicze

 • słownik dwujęzyczny - z nagraniem wymowy każdego hasła
 • Raport postępów ucznia 
 • Pomoc online

Materiały pomocnicze do kursów

 • Nagrania wszystkich tekstów
 • Skrypty do nagrań przeznaczonych do słuchania
 • Program rozpoznawania mowy, pozwalający porównać wypowiedź studenta z wzorcem
 • Ilustrowanie tematu lekcji 
 • Listy słownictwa
 • Słowa klucze
 • Animowane przykłady
 • Książka do gramatyki
 • Tłumaczenia
 • Możliwość wydruku  

powrót do początku

Skąd wiem, który kurs jest dla mnie odpowiedni?

Mogę napisać Test oceniający poziom angielskiego i sugerujący jaki kurs jest najlepszy dla użytkownika.

powrót do początku

Czym jest klub użytkowników English Discoveries Online?
Klub użytkowników English Discoveries Online jest stroną internetową zapewniającą użytkownikom kontakt z rówieśnikami uczącymi się angielskiego na całym świecie! Dzięki niej można ćwiczyć swój angielski podczas komunikowania się z ludźmi z całego świata.

 • Można ćwiczyć angielski pisząc e-maile lub biorąc udział w chatach, w bezpiecznym, przyjaznym uczniowi środowisku.
 • Można poznawać autentyczne strony internetowe, które zostały dobrane z uwzględnieniem poziomu i zainteresowań poszczególnych użytkowników.
 • Można wziąć udział w ćwiczeniach uzupełniających oraz grach sieciowych z udziałem wielu graczy, które utrwalają słownictwo, znajomość idiomów, itp.

Zawartość strony klubu użytkownika i dodatki, które się tam znajdują są regularnie aktualizowane.

powrót do początku

Jakie są relacje pomiędzy English Discoveries Online a standardowymi egzaminami EFL?
English Discoveries Online jest zgodny z większością standardowych egzaminów EFL pod względem stopnia trudności tekstów i rodzajów zadań, które wykonuje uczeń w trakcie trwania kursu.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć relacje pomiędzy English Discoveries Online, a najpopularniejszymi egzaminami EFL.

powrót do początku

English Discoveries Online - Przegląd poziomów.

Poniżej znajduje się opis celów, typów tekstu oraz materiału realizowanego w ramach każdego z trzech poziomów English Discoveries Online.

PODSTAWOWY

Na poziomie podstawowym uczniowie pracują na bazie ustnych i pisemnych informacji potrzebnych do codziennej komunikacji. Są one przedstawiane za pomocą zróżnicowanych środków przekazu. Uczniowie słuchają nagrań i biorą udział w interaktywnych dialogach na znajome tematy zaczerpnięte z życia codziennego. Ustne i pisemne teksty w ramach każdego z 3 kursów podstawowych zawierają proste słownictwo i struktury gramatyczne istotne na tym poziomie.

Dział

Opis

Tematy

Cele

Czytanie

Uczniowie otrzymują informacje na piśmie np. pod postacią:

 • Pocztówek (50-100 słów)
 • Reklam (50-100 słów)
 • Opowiadań (200-250 słów)
 • Artykułów (200- 250 słów)

Teksty są proste i dotyczą one zagadnień z którymi uczeń styka się na co dzień w swoim środowisku, takich jak rodzina, jedzenie, zakupy, podróże, sport, itp.

Uczeń rozumie najważniejsze zagadnienia oraz bardziej szczegółowe informacje pojawiające się w tekstach, wyciąga wnioski z podanych informacji, rozumie informacje podane w tekście i potrafi na ich podstawie uzupełnić sprawozdania, przyporządkowuje przedmioty do odpowiednich kategorii, porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej, odpowiada na pytania.

Słuchanie

Uczniowie słuchają zróżnicowanych materiałów, np.

 • Programów radiowych
 • Poczty głosowej
 • programów telewizyjnych

Nagrania są krótkie i nieskomplikowane. Dotyczą tematów takich jak muzyka, zamawianie jedzenia, reklama, sporty, uzyskiwanie i udzielanie informacji, wskazywanie kierunków, wywiady, recenzje restauracji, itp.

Uczeń rozumie ogólny sens słuchanego materiału oraz zawarte w nim informacje szczegółowe, wyciąga wnioski, na podstawie informacji odpowiada na pytania, uzupełnia reklamy, formularze, skrypty i listy.

Mówienie

Uczniowie biorą udział w interaktywnych scenkach w znajomych sytuacjach, takich jak: na ulicy, w hotelu, w restauracji, w biurze, na stacji kolejowej, na przyjęciu, na lotnisku i w sklepie.

Krótkie, proste dialogi dotyczą codziennych tematów, takich jak: zamawianie jedzenia, transport, rozmowy telefoniczne, ubrania, planowanie dnia.

Uczniowie ćwiczą funkcje językowe, takie jak: Uzyskiwanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii, decydowanie się, zamawianie jedzenia, umawianie się na spotkania, powitania i pożegnania.

Gramatyka

Uczniowie otrzymują wyjaśnienia prostych zagadnień gramatycznych dostosowanych do ich poziomu i ćwiczą je.

Struktury gramatyczne są ćwiczone w krótkich zdaniach lub dialogach zaczerpniętych z życia codziennego.

Uczniowie poznają struktury i czasy, takie jak: czasownik 'to be'; czasy - present simple, past simple, present continuous, past continuous , future; przysłówki, rzeczowniki odczasownikowe, rzeczowniki, rodzajniki, tryb rozkazujący, czasowniki modalne, itp. Ćwiczą użycie tych struktur poprzez ćwiczenia wielokrotnego wyboru i wypełnianie luk w tekście.

powrót do początku

ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

Na poziomie średnio zaawansowanym uczniowie otrzymują i wykorzystują informacje ustne i pisemne żeby się płynnie komunikować za pośrednictwem różnorakich środków przekazu w szerszym zakresie tematów. Uczniowie słuchają i biorą udział w interaktywnych scenkach na mniej codzienne tematy w różnych sytuacjach. Materiały ustne i pisemne  w każdym z 3 kursów średnio zaawansowanych zawierają bogatsze słownictwo i bardziej skomplikowane struktury gramatyczne, dostosowane do poziomu i rodzaju tekstów.

Dział

Opis

Tematy

Cele

Czytanie

Uczniowie otrzymują informacje na piśmie np. pod postacią:

 • Wskazówek, instrukcji, ogłoszeń (80-150słów)
 • Opowiadań (250-300 słów)
 • Artykułów (250- 300 słów)

Teksty są dłuższe, napisane bardziej złożonym językiem, z użyciem bogatszego słownictwa. Zawierają informacje domyślne, dotyczą mniej codziennych tematów, takich jak: edukacja, święta, kupowanie i sprzedawanie, udzielanie instrukcji, wskazywanie drogi, bieżące trendy, itp.

Uczeń rozumie najważniejsze zagadnienia oraz bardziej szczegółowe informacje pojawiające się w tekstach, wyciąga wnioski z podanych informacji, identyfikuje punkty widzenia; posiada  znajomość środków składniowych, dzięki którym rozumie logiczne powiązania w tekstach. Używa uzyskane informacje do wypełnienia raportów, listów, e-maili i streszczeń. Wypełnia instrukcje, odpowiada na pytania, itp.

Słuchanie

 Uczniowie słuchają zróżnicowanych materiałów, np. :

 • Programów radiowych
 • Poczty głosowej
 • programów telewizyjnych

Nagrania są dłuższe, zawierają bogatsze słownictwo i bardziej złożone struktury, a także informacje domyślne. Dotyczą mniej codziennych tematów, takich jak: opisywanie problemów, wywiady z gwiazdami, rozmowy o pracę, obchodzenie świąt, prognozy pogody, quizy, wyniki wyborów, itp.

Uczeń rozumie najważniejsze zagadnienia oraz bardziej szczegółowe informacje pojawiające się w tekstach, zarówno te podane wprost jak i domyślne; wyciąga wnioski, określa i rozumie punkty widzenia, posiada  znajomość środków składniowych, dzięki którym rozumie logiczne powiązania w nagraniach. Wykorzystuje informacje aby wypełnić sprawozdania, uzupełnić listy, streszczenia, wypełnić instrukcje, odpowiedzieć na pytania.

Mówienie

Uczniowie biorą udział w interaktywnych scenkach w codziennych i mniej codziennych sytuacjach, takich jak: na poczcie, w centrum handlowym, w szkole, na pikniku, na ulicy, w siłowni, w biurze i w restauracji. .

Dłuższe dialogi dotyczą zróżnicowanych tematów: egzaminów, spóźniania się, planowania dnia, pokazów artystycznych, wysyłania paczek, kupowania i sprzedawania, itp.

Uczeń ćwiczy bardzie zaawansowane funkcje językowe, takie jak:  wyrażanie niepewności, przepraszanie, wyrażanie nadziei, zapraszanie/ odrzucanie zaproszeń, ostrzeganie, itp.

Gramatyka

Uczniowie otrzymują wyjaśnienie bardziej skomplikowanych zagadnień tematycznych dostosowanych do ich poziomu.

Struktury są ćwiczone w dłuższych zdaniach i dialogach dotyczących różnych tematów. 

Uczniowie poznają struktury i czasy takie jak:  present prefect, past perfect, strona bierna, zdania podrzędne, mowa zależna, tryby warunkowe, czas przeszły czasowników modalnych, itp. Ćwiczą użycie tych struktur poprzez ćwiczenia wielokrotnego wyboru i wypełnianie luk w tekście.

powrót do początku

ZAAWANSOWANY

W trakcie kursów na poziomie zaawansowanym uczniowie otrzymują i wykorzystują bardziej skomplikowane ustne i pisemne informacje niezbędne do efektywnej komunikacji za pomocą rożnego rodzaju środków komunikacji. Uczniowie biorą udział w interaktywnych dialogach dotyczących mniej codziennych, bardziej abstrakcyjnych tematów w różnych sytuacjach. Materiały pisemne i  ustne w każdym kursie na poziomie zaawansowanym zawierają bogate słownictwo i złożone struktury dostosowane do poziomu i rodzaju tekstów.

Dział

Opis

Tematy

Cele

Czytanie

Uczniowie otrzymują informacje na piśmie np. pod postacią:

 • Listów (200-300 słów)
 • Opowiadania (300-350 słów)
 • Artykuły (300- 350 słów)

Tekst są dłuższe, pisane bardziej złożonym językiem przy użyciu bogatego słownictwa, zawierają także więcej informacji domyślnych. Dotyczą one bardziej abstrakcyjnych tematów, takich jak: różnice kulturowe, medycyna tradycyjna vs. medycyna alternatywna, podania, skargi, zażalenia, itp., dwujęzyczność, praca w domu, itp.

Uczeń rozumie najważniejsze zagadnienia oraz bardziej szczegółowe informacje pojawiające się w tekstach, wyciąga wnioski z podanych informacji, rozumie wyrażenia idiomatyczne, określa punkty widzenia i stosunek osobisty autora do opisywanego zagadnienia,  posiada  znajomość środków składniowych, dzięki którym rozumie logiczne powiązania w tekstach. Używa informacji z tekstu, aby uzupełnić sprawozdania z gazet, notatki, odpowiedzieć na listy, napisać streszczenie i odpowiedzieć na pytania.

Słuchanie

Uczniowie słuchają zróżnicowanych materiałów, np. :

 • Programów radiowych
 • Poczty głosowej
 • programów telewizyjnych

 

Nagrania są dłuższe, zawierają bogate słownictwo i złożone struktury z większą ilością informacji domyślnych. Dotyczą one szerokiego zakresu tematów i sytuacji: zbrodni,   opisów podróży, osób zaginionych, szczegółowych wywiadów, usług bankowych, instytucji, instrukcji i bezrobocia.

Uczeń rozumie najważniejsze zagadnienia oraz bardziej szczegółowe informacje pojawiające się w tekstach, zarówno te podane wprost jak i domyślne; wyciąga wnioski z informacji wzrokowych, rozumie wyrażenia idiomatyczne, potrafi wywnioskować punkt widzenia mówiącego,   posiada  znajomość środków składniowych, dzięki którym rozumie logiczne powiązania w nagraniach. Wykorzystuje informacje aby wypełnić sprawozdania, uzupełnić listy, streszczenia, wypełnić instrukcje, odpowiedzieć na pytania. 

Mówienie

Uczniowie biorą udział w interaktywnych scenkach w codziennych i mniej codziennych sytuacjach, takich jak: w sklepie z ubraniami, w biurze, na oddziale intensywnej terapii, na statku rejsowym, w domu, w sklepie, na ulicy, w liceum na terapii grupowej i kolacji.

Dłuższe dialogi zawierają złożone struktury językowe i bogate słownictwo, aby mówić o szeregu bardziej abstrakcyjnych tematów: bycie znudzonym, opisywanie urazów, marketing, problemy w pracy, opisy i związki.

Uczniowie ćwiczą zaawansowane funkcje językowe, takie jak: składanie zażaleń, wyrażanie współczucia, wyrażanie opinii, doradzanie, nie zgadzanie się, wyrażanie zmartwienia, proszenie o przysługę, wtrącanie się, naleganie, itp..

Gramatyka

Uczniowie otrzymują wyjaśnienie  skomplikowanych zagadnień tematycznych dostosowanych do ich poziomu.

Struktury są ćwiczone w dłuższych zdaniach i dialogach dotyczących różnych tematów.

Uczniowie utrwalają zdobytą wiedzę i poznaja takie struktury jak: czas  future perfect i perfect continuous, zdania wynikowe, czasowniki frazalne,  imiesłowy, łączniki logiczne, najczęściej popełniane błędy, tryb łączący i przeczenia.

powrót do początku


Tabela relacji

Relacje pomiędzy English Discoveries Online* a standardowymi egzaminami.

English Discoveries Online

ALTE

Rada Europy

UCLES

IELTS

TOEFL

TOEIC

Podstawowy 1

Level 1

A2

KET

3.0

400/97

150

Podstawowy 2

Level 1-2

A2-B1

KET/PET

3.5-4.0

450/133

350

Podstawowy 3

Level 2

B1

PET

4.5

477/153

500

Średnio zaawansowany 1

Level 3

B2

FCE

5.0

500/173

625

Średnio zaawansowany 2

Level 3

B2

FCE

5.25

513/183

700

Średnio zaawansowany 3

Level 3

B2

FCE

5.5

527/197

750

Zaawansowany 1

Level 4

C1

CAE

6

550/213

800

Zaawansowany 2

Level 4

C1

CAE

6.25

563/223

825

Zaawansowany 3

Level 4

C1

CAE

6.5

577/233

850

* Oparte na informacjach z "Using English for Academic Purposes - a Guide for International Students", Andy Gillett, Department of Inter-Faculty Studies, University of Hertfordshire, Hatfield, UK. (2002)

powrót do początku

 

   Print version(doc)

Distributor in Poland: LEXIS - College of Foreign Languages

 
Top

00-581 Warsaw, Marszałkowska 2, tel. ,fax. (+48 22) 625 53 86, tel. 625 72 98, 622 25 23
www.lexis.edu.pl   lexis@lexis.edu.pl